Obavezno osiguranje vozila

Obavezno osiguranje vozila ili osiguranje od auto odgovornosti

 

Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje motornih vozila za štetu koju,korišćenjem motornog vozila, vlasnici učine trećim licima u slučaju:

  • uzrokovanja smrti
  • telesnog oštećenja
  • narušavanja zdravstvenog stanja
  • uništenja ili oštećenja stvari

Našom polisom osiguranja od autoodgovornosti stičete pravo da, u slučaju kada je do saobraćajne nesreće došlo vašom krivicom, mi nadoknadimo štetu trećem licu umesto Vas.

Na taj način ovim osiguranjem Vi,kao vlasnik motornog vozila, istovremeno štitite i svoj ekonomski položaj.

Ovo pravo se gubi i osiguravajuće društvo može da se regresira od svog osiguranika za štetu koju pričini: pod dejstvom alkohola, pod dejstvom narkotičkih supstanci, ukoliko ne poseduje vozačku dozvolu, ako napusti mesto nesreće.

Ima pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja od automobilske odgovornosti:

  • sva lica koja se nalaze u vozilu koje je uzrokovalo saobraćajnu nesreću
  • sva lica koja se nalaze u drugom vozilu koje učestvuje u saobraćajnoj nesreći.

Nema pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja od automobilske odgovornosti:

  1. vlasnik motornog vozila čijom mu je upotrebom naneta čteta, za stete na stvarima,
  2. vozač motornog vozila čijom mu je upotrebom naneta šteta,

Vracanje premije

U slučaju unistenja ili odjave motornog vozila,osiguraniku se vraća uplaćena premija za preostalo vreme trajanja osiguranja.

Vracanje premije se računa od dana prijema zahteva vlasnika motornog vozila za otkaz osiguranja, ukoliko se do tada nije dogodio osigurani slučaj.

Friday the 19th
Made by Internet Marketing Srbija and Made by Internet Marketing and BigCommerce Review